• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TỈNH NAM ĐỊNH
năm 2020

Trong năm 2020 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 52071 hồ sơ

- Đã xử lý: 35730 hồ sơ

79,4%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top