• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TỈNH NAM ĐỊNH
năm 2019

Trong năm 2019 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 12625 hồ sơ

- Đã xử lý: 3572 hồ sơ

97,1%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top