• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3 VÀ 4

 
 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TỈNH NINH THUẬN
năm 2018

Trong năm 2018 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 873 hồ sơ

- Đã xử lý: 29 hồ sơ

86.2%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ ĐANG THỰC HIỆN
Tra cứu thủ tục
NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
Top