• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TỈNH NAM ĐỊNH
năm 2018

Trong năm 2018 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 11682 hồ sơ

- Đã xử lý: 11092 hồ sơ

99,7%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Tra cứu thủ tục
NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
Top