• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TỈNH NAM ĐỊNH
năm 2019

Trong năm 2019 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 7630 hồ sơ

- Đã xử lý: 1061 hồ sơ

92,8%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Tra cứu thủ tục
NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
Top