• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TỈNH NAM ĐỊNH
năm 2019

Trong năm 2019 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 19954 hồ sơ

- Đã xử lý: 6245 hồ sơ

99,4%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top