• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TỈNH NAM ĐỊNH
năm 2019

Trong năm 2019 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 3442 hồ sơ

- Đã xử lý: 580 hồ sơ

93,6%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Tra cứu thủ tục
NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
Top