• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3 VÀ 4

 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TỈNH NINH THUẬN

Trong năm đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 2028 hồ sơ

- Đã xử lý: 88 hồ sơ

98.9%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ ĐANG THỰC HIỆN
Tra cứu thủ tục
NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
Top