• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

124 hồ sơ

Đã xử lý

56 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

6

Hồ sơ đã xử lý

6

100 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

9

Hồ sơ đã xử lý

4

100 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

97

Hồ sơ đã xử lý

41

85.4 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

12

Hồ sơ đã xử lý

5

100 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Sở Y tế 13 0 13 2 0 0 100% 0 10 1 0
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2 0 2 0 0 0 -- 0 2 0 0
Sở Nội vụ 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Sở Khoa học và Công nghệ 2 0 2 2 0 0 100% 0 0 0 0
Sở Công thương 12 0 12 12 0 4 75,00% 0 0 0 0
Sở Giao thông vận tải 2 0 2 0 0 0 -- 0 1 0 1
Sở Giáo dục và Đào tạo 2 0 2 0 0 0 -- 0 2 0 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1 0 1 0 0 0 -- 0 1 0 0
Sở Tài chính 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Sở Tư pháp 2 0 2 0 0 0 -- 0 2 0 0
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 1 0 1 1 0 0 100% 0 0 0 0
Sở Thông tin và Truyền thông 23 0 23 15 0 2 88,24% 1 6 1 0
Sở Xây dựng 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Sở Tài nguyên và Môi trường 5 0 5 0 0 0 -- 1 4 0 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận 2 0 2 0 0 0 -- 1 1 0 0
Thanh tra tỉnh 3 0 3 0 0 0 -- 0 3 0 0
Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Văn phòng UBND tỉnh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Huyện Ninh Sơn 7 0 7 1 0 0 100% 0 6 0 0
Huyện Thuận Bắc 2 0 2 0 1 0 100% 0 1 0 0
Huyện Bác Ái 2 0 2 2 0 0 100% 0 0 0 0
Huyện Thuận Nam 2 0 2 0 1 0 100% 0 1 0 0
Huyện Ninh Phước 3 0 3 2 0 0 100% 0 1 0 0
Huyện Ninh Hải 9 0 9 1 0 0 100% 0 8 0 0
Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 2 0 2 1 1 0 100% 0 0 0 0
TỔNG

97

0

97

39

3

6

--

3

49

2

1

Top