Đến tháng 10 Ninh Thuận đã giải quyết
80,0%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
08:55:39 30/09/2020)