Đến tháng 12 Ninh Thuận đã giải quyết
91,1%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
06:10:28 07/11/2019)