Đến tháng 8 Ninh Thuận đã giải quyết
99,5%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
07:26:57 20/08/2019)