Đến tháng 10 Ninh Thuận đã giải quyết
96,2%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
03:54:21 14/10/2019)