• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
 


năm 2023

Trong năm 2023 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 92260 hồ sơ

- Đã xử lý: 91765 hồ sơ

99,4%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top