• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
 


năm 2023

Trong năm 2023 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 4831 hồ sơ

- Đã xử lý: 4961 hồ sơ

98,7%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top