• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
 

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TỈNH NAM ĐỊNH
năm 2021

Trong năm 2021 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 28566 hồ sơ

- Đã xử lý: 28764 hồ sơ

99,9%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top