• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
 


năm 2024

Trong năm 2024 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 12984 hồ sơ

- Đã xử lý: 12734 hồ sơ

99,7%

Đúng hạn
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ KẾT QUẢ
Top