• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

KHẢO SÁT VỀ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ông/Bà chọn hình thức tham gia khảo sát:
   
Để nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Ninh Thuận, UBND Tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Hệ thống Đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Kính mong Quý Ông/Bà dành thời gian để đánh giá về dịch vụ hành chính công mà Quý Ông/Bà đã hoặc đang thực hiện tại tỉnh. Sự góp ý của Quý Ông/Bà sẽ giúp cho dịch vụ hành chính công tại tỉnh Ninh Thuận ngày càng hoàn thiện hơn
Top