• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Để nâng cao chất lượng phục vụ của các đơn vị cung cấp dịch vụ hành chính công, UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo triển khai Hệ thống Đánh giá sự hài lòng, Đánh giá chất lượng của người dân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Kính mong Quý Ông/Bà dành thời gian để đánh giá về dịch vụ hành chính công mà Quý Ông/Bà đã hoặc đang thực hiện.

Sự góp ý của Quý Ông/Bà sẽ giúp cho dịch vụ hành chính công tại tỉnh Ninh Thuận ngày càng hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn!

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI, XẾP HẠNG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN NĂM 2021
STT Tên cơ quan, đơn vị Tổng số phiếu Điểm chỉ số thành phần Điểm đánh giá Xếp loại Mức độ hài lòng (Tỷ lệ %)
Chỉ số 1 Chỉ số 2 Chỉ số 3 Chỉ số 4 Chỉ số 5 Chỉ số 6 Chỉ số 7 Chỉ số 8 Chỉ số 9 Không hài lòng Hài lòng Rất hài lòng
1 Sở Y tế 18 1,8 1,8 2,0 2,0 1 2,0 1,8 2 2 16,4 Xuất sắc 0 20,3 79,7
2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 24 1,8 1,8 2,0 2,0 1 2,0 1,8 2 2 16,4 Xuất sắc 0 21,2 78,8
3 Sở Tài nguyên và Môi trường 57 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 1,8 2,0 1,9 17,3 Xuất sắc 0 17,8 82,2
4 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 4 1,7 1,7 2,0 2,0 1 2,0 1,7 2 2 16,1 Xuất sắc 0 29,0 71,0
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 28 1,8 1,8 2,0 2,0 1 2,0 1,8 2 2 16,4 Xuất sắc 0 16,8 83,2
6 Sở Khoa học và Công nghệ 11 1,7 1,7 2,0 2,0 1 2,0 1,7 2 2 16,1 Xuất sắc 0 27,0 73,0
7 Sở Tài chính 7 1,9 1,9 2,0 2,0 1 2,0 1,9 2 2 16,7 Xuất sắc 0 14,3 85,7
8 Sở Nội vụ 28 1,9 1,9 2,0 2,0 1 2,0 1,9 2 2 16,7 Xuất sắc 0 7,1 92,9
9 Sở Thông tin và Truyền thông 30 2,0 2,0 2,0 2,0 1 2,0 2,0 2 2 17 Xuất sắc 0 3,3 96,7
10 Sở Xây dựng 115 1,7 1,7 2,0 2,0 1 2,0 1,7 2 2 16,1 Xuất sắc 0 27,2 72,8
11 Sở Giao thông vận tải 21 1,6 1,6 2,0 2,0 1 2,0 1,6 2 2 15,8 Xuất sắc 0 44,0 56,0
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 77 1,9 1,9 2,0 2,0 1 2,0 1,9 2 2 16,7 Xuất sắc 0 10,4 89,6
13 Sở Tư pháp 56 1,5 1,5 2,0 2,0 1 2,0 1,5 2 2 15,5 Xuất sắc 0 50,4 49,6
14 Sở Công Thương 19 1,8 1,8 2,0 2,0 1 2,0 1,8 2 2 16,4 Xuất sắc 0 17,2 82,8
15 Sở Kế hoạch và Đầu tư 36 1,5 1,5 2,0 2,0 1 2,0 1,5 2 2 15,5 Xuất sắc 0 47,4 52,6
18 Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận 27 1,6 1,6 2,0 2,0 1 2,0 1,6 2 2 15,8 Xuất sắc 0 35,2 64,8
19 Ban dân tộc 6 1,3 1,3 2,0 2,0 1 2,0 1,3 2 2 14,9 Tốt 0 67,5 32,5
20 Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 32 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 2,0 2,0 17,7 Xuất sắc 0 13,0 87,0
21 Huyện Ninh Sơn 13 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 10,5 Khá 0 5,7 94,3
22 Huyện Thuận Bắc 33 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 1,8 2,0 2,0 17,4 Xuất sắc 0 12,8 87,2
23 Huyện Bắc Ái 23 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 9 Khá 0 9,0 91,0
24 Huyện Thuận Nam 17 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 2,0 2,0 17,7 Xuất sắc 0 3,1 96,9
25 Huyện Ninh Phước 19 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 18 Xuất sắc 0 8,8 91,2
26 Huyện Ninh Hải 42 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 16,9 Xuất sắc 0 8,6 91,4
Top