Dịch vụ công trực tuyến | Tân Dân

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3 VÀ 4

      • Đăng nhập
      • Đăng ký
      • Quên mật khẩu

Sở Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: Đường Nguyễn Đức Cảnh, Phường Mỹ Hải, TP. Phan rang - Tháp chàm, tỉnh Ninh Thuận

Số điện thoại: 0259.3821400 Chi tiết

Fax:

Email: Sotnmt@ninhthuan.gov.vn

Đường dây nóng:

Người liên hệ: