• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

57453 hồ sơ

Đã xử lý

40348 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

5218

Hồ sơ đã xử lý

3018

88.3 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

4779

Hồ sơ đã xử lý

3911

70.3 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

5646

Hồ sơ đã xử lý

3582

82.4 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

4966

Hồ sơ đã xử lý

4647

60.8 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

2911

Hồ sơ đã xử lý

2265

73.1 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

1430

Hồ sơ đã xử lý

635

93.9 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Phan Rang - Tháp Chàm 8563 6835 1728 0 6 1688 0,35% 567 5411 882 9
Chi nhánh VPĐKĐĐ Huyện Ninh Sơn 2675 1876 799 9 172 88 67,29% 230 2183 2 0
Chi nhánh VPĐKĐĐ Huyện Bác Ái 191 35 156 4 59 39 61,76% 53 30 0 10
Chi nhánh VPĐKĐĐ Huyện Thuận Nam 763 328 435 12 746 2 99,74% 15 0 0 0
Chi nhánh VPĐKĐĐ Huyện Ninh Phước 7904 6548 1356 0 0 0 -- 411 7493 0 0
Chi nhánh VPĐKĐĐ Huyện Thuận Bắc 215 213 2 0 7 126 5,26% 1 8 61 12
Chi nhánh VPĐKĐĐ Huyện Ninh Hải 1158 452 706 44 268 446 41,16% 171 194 74 5
Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận 24 22 2 1 1 1 66,67% 0 22 0 0
Ban Dân tộc 16 16 0 0 0 0 -- 0 16 0 0
Sở Xây dựng 152 35 117 12 110 0 100,00% 38 0 1 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 49 9 40 0 36 2 94,74% 6 0 4 1
Sở Tư pháp 422 16 406 50 282 0 100,00% 135 3 0 2
Sở Thông tin và Truyền thông 7 0 7 0 5 0 100,00% 1 0 0 1
Sở Tài nguyên và Môi trường 148 79 69 21 54 0 100,00% 23 9 49 13
Sở Tài chính 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 175 0 175 19 150 0 100,00% 12 10 0 3
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 157 36 121 1 117 0 100,00% 15 21 0 4
Sở Nội vụ 17 9 8 1 12 0 100,00% 1 2 2 0
Sở Khoa học và Công nghệ 4 2 2 0 4 0 100,00% 0 0 0 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 464 103 361 28 282 0 100,00% 67 10 105 0
Sở Giao thông vận tải 211 0 211 95 110 2 99,03% 1 3 9 5
Sở Công thương 1636 0 1636 1113 508 3 99,82% 8 1 4 2
Sở Y tế 159 56 103 1 90 0 100,00% 30 1 24 14
Sở Giáo dục và Đào tạo 68 32 36 12 18 0 100,00% 7 41 2 0
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Huyện Ninh Sơn 232 125 107 13 79 0 100,00% 15 134 4 0
Huyện Thuận Bắc 87 61 26 5 21 0 100,00% 0 66 0 0
Huyện Bác Ái 39 22 17 0 11 0 100,00% 6 22 0 0
Huyện Thuận Nam 66 0 66 4 56 0 100,00% 7 1 0 0
Huyện Ninh Phước 809 698 111 19 89 6 94,74% 0 714 0 0
Huyện Ninh Hải 648 352 296 29 213 58 80,67% 5 372 0 0
Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 137 137 0 0 0 0 -- 0 137 0 0
Cấp huyện 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Top