• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

45162 hồ sơ

Đã xử lý

45681 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

4879

Hồ sơ đã xử lý

4796

100.0 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

4803

Hồ sơ đã xử lý

4114

100.0 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

6345

Hồ sơ đã xử lý

6828

100.0 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

4134

Hồ sơ đã xử lý

4533

100.0 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

3668

Hồ sơ đã xử lý

3351

99.9 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

7505

Hồ sơ đã xử lý

7319

99.6 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Phan Rang - Tháp Chàm 4897 0 4897 2526 3769 0 100,00% 115 1 14 24
Chi nhánh VPĐKĐĐ Huyện Ninh Sơn 4366 0 4366 2138 1129 3 99,91% 76 6 2306 0
Chi nhánh VPĐKĐĐ Huyện Bác Ái 785 0 785 230 438 0 100,00% 77 32 2 22
Chi nhánh VPĐKĐĐ Huyện Thuận Nam 1990 301 1689 39 1963 0 100,00% 27 0 0 0
Chi nhánh VPĐKĐĐ Huyện Ninh Phước 5534 0 5534 3375 2620 0 100,00% 0 1 0 0
Chi nhánh VPĐKĐĐ Huyện Thuận Bắc 488 0 488 365 113 0 100,00% 24 6 21 45
Chi nhánh VPĐKĐĐ Huyện Ninh Hải 2938 0 2938 1395 1610 12 99,60% 158 6 30 7
Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận 26 17 9 4 5 0 100,00% 0 21 0 0
Ban Dân tộc 0 0 0 16 0 0 100,00% 0 0 0 0
Sở Xây dựng 519 0 519 52 481 0 100,00% 25 0 1 6
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 151 0 151 11 142 0 100,00% 0 0 5 2
Sở Tư pháp 1700 0 1700 347 1359 4 99,77% 49 1 0 5
Sở Thông tin và Truyền thông 26 0 26 0 24 0 100,00% 0 0 0 2
Sở Tài nguyên và Môi trường 520 17 503 76 347 1 99,76% 39 1 28 104
Sở Tài chính 4 0 4 0 4 0 100,00% 0 0 0 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5722 0 5722 4969 711 11 99,81% 19 10 2 18
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 481 18 463 19 434 0 100,00% 17 25 0 5
Sở Nội vụ 40 0 40 11 32 0 100,00% 2 2 2 1
Sở Khoa học và Công nghệ 18 1 17 1 14 1 93,75% 0 0 0 3
Sở Kế hoạch và Đầu tư 1971 0 1971 275 1597 0 100,00% 75 1 131 3
Sở Giao thông vận tải 575 0 575 128 421 0 100,00% 2 1 13 24
Sở Công thương 7749 0 7749 4532 3180 0 100,00% 0 1 5 33
Sở Y tế 435 53 382 4 333 0 100,00% 20 1 33 48
Sở Giáo dục và Đào tạo 171 0 171 64 96 2 98,77% 10 41 2 0
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Huyện Ninh Sơn 568 0 568 159 318 0 100,00% 87 1 11 6
Huyện Thuận Bắc 80 0 80 8 66 0 100,00% 1 4 1 0
Huyện Bác Ái 221 0 221 143 50 0 100,00% 15 7 0 0
Huyện Thuận Nam 637 0 637 214 420 0 100,00% 3 0 0 1
Huyện Ninh Phước 576 0 576 133 450 1 99,83% 2 3 0 1
Huyện Ninh Hải 1069 0 1069 271 799 0 100,00% 2 0 6 1
Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 1297 0 1297 758 441 2 99,83% 65 22 0 11
Cấp huyện 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Cấp xã 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Top