• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

16601 hồ sơ

Đã xử lý

15823 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

4795

Hồ sơ đã xử lý

3986

100 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

5661

Hồ sơ đã xử lý

4201

100 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

4969

Hồ sơ đã xử lý

4345

100 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

2905

Hồ sơ đã xử lý

2608

100 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

5874

Hồ sơ đã xử lý

5643

100 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

2851

Hồ sơ đã xử lý

3227

74.3 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Chi nhánh VPĐKĐĐ TP Phan Rang - Tháp Chàm 3096 0 3096 2468 1750 0 100,00% 82 1 8 10
Chi nhánh VPĐKĐĐ Huyện Ninh Sơn 1761 59 1702 716 344 292 78,40% 235 885 5 0
Chi nhánh VPĐKĐĐ Huyện Bác Ái 308 0 308 42 143 0 100,00% 92 32 0 15
Chi nhánh VPĐKĐĐ Huyện Thuận Nam 1121 321 800 19 1050 0 100,00% 70 1 0 0
Chi nhánh VPĐKĐĐ Huyện Ninh Phước 8347 5843 2504 162 312 527 47,35% 161 7347 0 0
Chi nhánh VPĐKĐĐ Huyện Thuận Bắc 174 87 87 0 7 0 100,00% 60 32 62 13
Chi nhánh VPĐKĐĐ Huyện Ninh Hải 1223 0 1223 776 476 5 99,60% 189 6 45 6
Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận 26 21 5 2 2 0 100,00% 2 22 0 0
Ban Dân tộc 0 0 0 16 0 0 100,00% 0 0 0 0
Sở Xây dựng 233 23 210 24 203 0 100,00% 23 0 3 4
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 80 2 78 7 68 0 100,00% 7 0 4 1
Sở Tư pháp 932 0 932 161 637 1 99,87% 193 3 0 2
Sở Thông tin và Truyền thông 16 0 16 0 14 0 100,00% 0 0 0 2
Sở Tài nguyên và Môi trường 271 66 205 34 107 0 100,00% 52 10 74 28
Sở Tài chính 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 356 0 356 40 291 0 100,00% 29 8 2 4
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 273 30 243 7 240 0 100,00% 7 21 0 5
Sở Nội vụ 29 7 22 3 20 0 100,00% 5 2 2 0
Sở Khoa học và Công nghệ 7 2 5 0 5 0 100,00% 0 1 0 1
Sở Kế hoạch và Đầu tư 988 42 946 83 716 0 100,00% 113 64 95 0
Sở Giao thông vận tải 300 0 300 112 180 0 100,00% 2 1 9 10
Sở Công thương 2865 0 2865 2002 848 2 99,93% 8 1 4 3
Sở Y tế 244 56 188 1 163 1 99,39% 34 1 24 21
Sở Giáo dục và Đào tạo 85 18 67 26 35 0 100,00% 7 41 2 0
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Huyện Ninh Sơn 203 0 203 30 162 0 100,00% 20 5 4 1
Huyện Thuận Bắc 56 7 49 6 41 0 100,00% 2 13 0 0
Huyện Bác Ái 83 3 80 0 20 0 100,00% 37 26 0 0
Huyện Thuận Nam 156 0 156 37 117 0 100,00% 3 1 0 0
Huyện Ninh Phước 181 0 181 57 139 0 100,00% 1 4 0 0
Huyện Ninh Hải 636 127 509 143 360 0 100,00% 13 260 3 0
Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 165 0 165 51 14 0 100,00% 99 1 0 2
Cấp huyện 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Top