• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 959/QĐ-BTC 19/06/2019 Thông tư Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp
2 31/QĐ-UBND 28/01/2019 Quyết định Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận
3 16/VBHN-BTNMT 10/12/2018 Văn bản khác Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ
4 10/VBHN-BTNMT 28/11/2018 Văn bản khác Thông tư liên tịch quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm giảm tầng ô - dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm giảm tầng ô - dôn
5 14/VBHN-BTNMT 28/11/2018 Văn bản khác Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
6 136/2018/NĐ-CP 05/10/2018 Nghị định Nghị định Sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
7 1678/QĐ-UBND 23/08/2018 Quyết định Về việc công bố Danh mục giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên
8 06/2018/QĐ-TTg 23/01/2018 Quyết định Quyết định số 06/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
9 01/2018/QĐ-TTg 16/01/2018 Quyết định Quyết định số 01/2018/QĐ-TTg ngày 16/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ Quyết định 72/2013/QĐ-TTg ngày 26/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.
10 35/2017/NĐ-CP 03/04/2017 Nghị định Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ Cao
1 2 
Top