• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Ngày 26-2, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận (TTPVHCC).

TTPVHCC được thành lập trên cơ sở trách nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả từ Văn phòng phát triển kinh tế tỉnh Ninh Thuận (EDO) và các sở ban ngành thuộc UBND tỉnh để hợp nhất với bộ phậm kiểm soát thủ tục hành chính của Ban tiếp công dân-Nội chính trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh thành TTPVHCC. TTPVHCC thực hiện cả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định pháp luật.

TTPVHCC là đầu mối tập trung thực hiện các nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan cấp tỉnh đối với doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân; đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo Quyết định số 59/QĐ-UBND, TTPVHCC là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh; chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp và toàn diện của Văn phòng UBND tỉnh; có tư cách pháp nhân, có con dấu để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Xuân Bính

baoninhthuan.com.vn


Top