• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Ngày 23/8/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1122/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi, chức năng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

Cao Tuấn


Tin liên quan

    Top