Đến tháng 11 Ninh Thuận đã giải quyết
99,3%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
12:00:00 30/11/2023)