Đến tháng 2 Ninh Thuận đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
12:00:00 07/02/2023)