• Đăng nhập
    • Đăng ký

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3 VÀ 4

Có 296 thủ tục

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp
1 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ hành chính tư pháp Cấp huyện
2 Thủ tục chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hành chính tư pháp Cấp huyện
3 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài hành chính tư pháp Cấp huyện
4 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu hành chính tư pháp Cấp huyện
5 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình xây dựng Cấp huyện
6 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị xây dựng Cấp huyện
7 Thủ tục cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị xây dựng Cấp huyện
8 Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng xây dựng Cấp huyện
9 Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình xây dựng Cấp huyện
10 Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng công trình xây dựng Cấp huyện
11 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm công trình xây dựng Cấp huyện
12 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ trong đô thị xây dựng Cấp huyện
13 Thủ tục xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường môi trường Cấp huyện
14 Thủ tục kê khai sử dụng lao động lao động và việc làm Cấp huyện
15 Thủ tục cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa xây dựng nhà ở xây dựng Cấp huyện
16 Thủ tục cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa công trình xây dựng xây dựng Cấp huyện
17 Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình xây dựng Cấp huyện
18 Thủ tục thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng Cấp huyện
19 Thủ tục thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng Cấp huyện
20 Thủ tục cấp số nhà xây dựng Cấp huyện
21 Thủ tục cấp giấy giới thiệu biểu diễn hoạt động nghệ thuật văn hóa Cấp huyện
22 Thủ tục công nhận hoặc công nhận lại thôn, khu phố văn hóa; xã, phường văn hóa văn hóa Cấp huyện
23 Thủ tục cấp giấp phép kinh doanh karaoke văn hóa Cấp huyện
24 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh Cấp huyện
25 Thủ tục cấp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh Cấp huyện
26 Thủ tục tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh Cấp huyện
27 Thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh Cấp huyện
28 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã đăng ký kinh doanh Cấp huyện
29 Thủ tục đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã đăng ký kinh doanh Cấp huyện
30 Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã đăng ký kinh doanh Cấp huyện
31 Thủ tục bổ sung hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở phạm vi trong thành phố tôn giáo Cấp huyện
32 Thủ tục đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác phạm vi trong thành phố tôn giáo Cấp huyện
33 Thủ tục đăng ký giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo tôn giáo Cấp huyện
34 Thủ tục đăng ký hội đoàn tôn giáo tôn giáo Cấp huyện
35 Thủ tục đăng ký hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo tôn giáo Cấp huyện
36 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành tôn giáo Cấp huyện
37 Thủ tục đăng ký tổ chức các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo tôn giáo Cấp huyện
38 Thủ tục đăng ký tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo tôn giáo Cấp huyện
39 Thủ tục thay đổi mục đích sử dụng của các công trình thuộc cơ sở tín ngưỡng tôn giáo Cấp huyện
40 Thủ tục thông báo về thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành tôn giáo Cấp huyện
41 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (lần đầu) thương mại Cấp huyện
42 Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu thương mại Cấp huyện
43 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) thương mại Cấp huyện
44 Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh thương mại Cấp huyện
45 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá thương mại Cấp huyện
46 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá (do thay đổi nội dung trong giấy phép) thương mại Cấp huyện
47 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá (bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) thương mại Cấp huyện
48 Thủ tục kiểm tra, đánh giá, phân loại và chứng nhận cơ sở sản xuất vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản thương mại Cấp huyện
49 Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường mầm non, nhà trẻ giáo dục - đào tạo Cấp huyện
50 Thủ tục thành lập trường mầm non, nhà trẻ giáo dục - đào tạo Cấp huyện
51 Thủ tục sáp nhập, chia tách trường mầm non, nhà trẻ để thành lập trường mầm non, nhà trẻ mới giáo dục - đào tạo Cấp huyện
52 Thủ tục giải thể hoạt động trường mầm non, nhà trẻ giáo dục - đào tạo Cấp huyện
53 Thủ tục thành lập trường tiểu học giáo dục - đào tạo Cấp huyện
54 Thủ tục sáp nhập, chia tách trường tiểu học giáo dục - đào tạo Cấp huyện
55 Thủ tục đình chỉ hoạt động trường tiểu học giáo dục - đào tạo Cấp huyện
56 Thủ tục giải thể trường tiểu học giáo dục - đào tạo Cấp huyện
57 Thủ tục thành lập trường trung học cơ sở giáo dục - đào tạo Cấp huyện
58 Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở giáo dục - đào tạo Cấp huyện
59 Thủ tục đình chỉ hoạt động trường trung học cơ sở giáo dục - đào tạo Cấp huyện
60 Thủ tục cấp bằng tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở giáo dục - đào tạo Cấp huyện
61 Thủ tục cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở giáo dục - đào tạo Cấp huyện
62 Thủ tục cấp lại bản sao văn bằng tốt nghiệp (do bị thất lạc) giáo dục - đào tạo Cấp huyện
63 Thủ tục cấp lại bản sao văn bằng tốt nghiệp (do điều chỉnh lại chi tiết hộ tịch trong văn bằng) giáo dục - đào tạo Cấp huyện
64 Thủ tục cấp giấy giới thiệu chuyển trường giáo dục - đào tạo Cấp huyện
65 Thủ tục cấp giấp phép dạy thêm ngoài nhà trường giáo dục - đào tạo Cấp huyện
66 Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất đất đai Cấp huyện
67 Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chia tách, sáp nhập tổ chức; chia tách hộ gia đình hoặc chia tách nhóm người sử dụng đất, nhóm chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đất đai Cấp huyện
68 Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đất đai Cấp huyện
69 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất đai Cấp huyện
70 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (do bị mất) đất đai Cấp huyện
71 Thủ tục chỉnh lý biến động về sử dụng đất đất đai Cấp huyện
72 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa hai hộ gia đình cá nhân đất đai Cấp huyện
73 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất (trường hợp không phải xin phép) đất đai Cấp huyện
74 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất (trường hợp phải xin phép) đất đai Cấp huyện
75 Thủ tục đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đất đai Cấp huyện
76 Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đất đai Cấp huyện
77 Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay đổi về nghĩa vụ tài chính đất đai Cấp huyện
78 Thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đất đai Cấp huyện
79 Thủ tục xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đất đai Cấp huyện
80 Thủ tục đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đất đai Cấp huyện
81 Thủ tục xoá đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất đất đai Cấp huyện
82 Thủ tục đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đất đai Cấp huyện
83 Thủ tục xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đất đai Cấp huyện
84 Thủ tục đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đất đai Cấp huyện
85 Thủ tục gia hạn sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp hoặc không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp đất đai Cấp huyện
86 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất đất đai Cấp huyện
87 Thủ tục cấp đổi, bổ sung tài sản gắn liền với đất đất đai Cấp huyện
88 Trích lục bản đồ địa chính đất đai Cấp huyện
89 Thủ tục cấp phép khai thác thủy hải sản cho tàu cá dưới 20CV thương mại Cấp huyện
90 Thủ tục Đăng ký tàu dưới 20CV thương mại Cấp huyện
91 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
92 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
93 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
94 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
95 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
96 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
97 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
98 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Hộ tịch Cấp huyện
99 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
100 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Hộ tịch Cấp huyện
101 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). Hộ tịch Cấp huyện
102 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
103 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch Cấp huyện
104 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
105 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
106 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch Cấp huyện
107 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
108 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
109 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Hộ tịch Cấp huyện
110 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện
111 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). Hộ tịch Cấp huyện
112 Thủ tục xác định lại giới tính Hộ tịch Cấp huyện
113 Thủ tục cấp lại bản chính Giấy khai sinh Hộ tịch Cấp huyện
114 Thủ tục đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch trong Giấy khai sinh cho người đủ 14 tuổi trở lên Hộ tịch Cấp huyện
115 Thủ tục đăng ký xác định lại dân tộc Hộ tịch Cấp huyện
116 Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện. xây dựng Cấp huyện
117 Thủ tục Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý. xây dựng Cấp huyện
118 Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật; thiết kế bản vẽ thi công; dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) xây dựng Cấp huyện
119 Thủ tục cấp GPXD (GPXD mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo,giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền xây dựng Cấp huyện
120 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng xây dựng Cấp huyện
121 Thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý xây dựng Cấp huyện
122 Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý xây dựng Cấp huyện
123 Thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý xây dựng Cấp huyện
124 Thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý xây dựng Cấp huyện
125 Thủ tục Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý. xây dựng Cấp huyện
126 Thủ tục Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý xây dựng Cấp huyện
127 Thủ tục Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý xây dựng Cấp huyện
128 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thấm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện. xây dựng Cấp huyện
129 Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự an đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thấm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện xây dựng Cấp huyện
130 Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý xây dựng Cấp huyện
131 Thủ tục kiểm tra hồ sơ trước khi đưa công trình vào sử dụng. xây dựng Cấp huyện
132 Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng. xây dựng Cấp huyện
133 Thủ tục Lập, đăng ký và xác nhận ký Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản môi trường Cấp huyện
134 Thủ tục kiểm tra và xác nhận hoàn thành các nội dung cải tạo, phục hồi môi trường môi trường Cấp huyện
135 Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung môi trường Cấp huyện
136 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa văn hóa Cấp huyện
137 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. văn hóa Cấp huyện
138 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” văn hóa Cấp huyện
139 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” văn hóa Cấp huyện
140 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” văn hóa Cấp huyện
141 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” văn hóa Cấp huyện
142 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản văn hóa Cấp huyện
143 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. văn hóa Cấp huyện
144 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. văn hóa Cấp huyện
145 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình văn hóa Cấp huyện
146 Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương văn hóa Cấp huyện
147 Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh đăng ký kinh doanh Cấp huyện
148 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá. đăng ký kinh doanh Cấp huyện
149 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá. đăng ký kinh doanh Cấp huyện
150 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh Cấp huyện
151 Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh Ninh Thuận tôn giáo Cấp huyện
152 Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh Ninh Thuận tôn giáo Cấp huyện
153 Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành tôn giáo Cấp huyện
154 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành tôn giáo Cấp huyện
155 Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thành phố thuộc tỉnh tôn giáo Cấp huyện
156 Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở tôn giáo Cấp huyện
157 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thành phố thuộc tỉnh Ninh Thuận tôn giáo Cấp huyện
158 Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo tôn giáo Cấp huyện
159 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện tôn giáo Cấp huyện
160 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đất đai Cấp huyện
161 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký lần đầu đất đai Cấp huyện
162 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất đất đai Cấp huyện
163 Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận đất đai Cấp huyện
164 Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm đất đai Cấp huyện
165 Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đất đai Cấp huyện
166 Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đất đai Cấp huyện
167 Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế đất đai Cấp huyện
168 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp đất đai Cấp huyện
169 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện đất đai Cấp huyện
170 Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (cấp huyện) đất đai Cấp huyện
171 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện. đất đai Cấp huyện
172 Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đất đai Cấp huyện
173 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đất đai Cấp huyện
174 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân đất đai Cấp huyện
175 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đất đai Cấp huyện
176 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đất đai Cấp huyện
177 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai (thực hiện tại cấp xã) đất đai Cấp huyện
178 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị. Khen thưởng Cấp huyện
179 Thủ tục tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hoá Khen thưởng Cấp huyện
180 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến Khen thưởng Cấp huyện
181 Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Khen thưởng Cấp huyện
182 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Khen thưởng Cấp huyện
183 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Khen thưởng Cấp huyện
184 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về thành tích đột xuất Khen thưởng Cấp huyện
185 Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Khen thưởng Cấp huyện
186 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Nông nghiệp Cấp huyện
187 Thủ tục phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn đấu thầu Cấp huyện
188 Thủ tục thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn đấu thầu Cấp huyện
189 Thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng đấu thầu Cấp huyện
190 Thủ tục thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh qua mạng đấu thầu Cấp huyện
191 Thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn đấu thầu Cấp huyện
192 Thủ tục làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư đấu thầu Cấp huyện
193 Thủ tục làm rõ hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn đấu thầu Cấp huyện
194 Thủ tục sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn đấu thầu Cấp huyện
195 Thủ tục làm rõ hổ sơ dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn đấu thầu Cấp huyện
196 Thủ tục mở thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn đấu thầu Cấp huyện
197 Thủ tục phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng đấu thầu Cấp huyện
198 Thủ tục sửa đổi hồ sơ mời thầu,hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng đấu thầu Cấp huyện
199 Thủ tục làm rõ hồ sơ dự thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng đấu thầu Cấp huyện
200 Thủ tục Phát hành hồ sơ mới sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư đấu thầu Cấp huyện
201 Thủ tục Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong lựa chọn nhà đầu tư đấu thầu Cấp huyện
202 Thủ tục Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư đấu thầu Cấp huyện
203 Thủ tục làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà dầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư đấu thầu Cấp huyện
204 Thủ tục Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư đấu thầu Cấp huyện
205 Thủ tục phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công ty đấu thầu Cấp huyện
206 Thủ tục mở thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đấu thầu Cấp huyện
207 Thủ tục Giải quyết kiến nghị về kết quả lực chọn nhà đầu tư đấu thầu Cấp huyện
208 Thủ tục Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư đấu thầu Cấp huyện
209 Thủ tục Lựa chọn nhà thầu là cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ đấu thầu Cấp huyện
210 Thủ tục làm rõ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng đấu thầu Cấp huyện
211 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư đấu thầu Cấp huyện
212 Thủ tục Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn nhà đầu tư đấu thầu Cấp huyện
213 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn nhà đầu tư đấu thầu Cấp huyện
214 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đấu thầu Cấp huyện
215 Thủ tục Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư đấu thầu Cấp huyện
216 Thủ tục thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng... Nông- Lâm-T.Sản Cấp huyện
217 Thủ tục cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn Nông- Lâm-T.Sản Cấp huyện
218 Thủ tục cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy câp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng. Nông- Lâm-T.Sản Cấp huyện
219 Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Nông- Lâm-T.Sản Cấp huyện
220 Thủ tục cấp giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (nuôi mới) Nông- Lâm-T.Sản Cấp huyện
221 Thủ tục xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường Nông- Lâm-T.Sản Cấp huyện
222 Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển gấu Nông- Lâm-T.Sản Cấp huyện
223 Thủ tục xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với lâm sản: chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu; lâm sản sau chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên; lâm sản sau chế biến có nguồn gốc nhập khẩu, sau Nông- Lâm-T.Sản Cấp huyện
224 Thủ tục giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn. Nông- Lâm-T.Sản Cấp huyện
225 Thủ tục cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Nông- Lâm-T.Sản Cấp huyện
226 Thủ tục đóng dấu búa kiểm lâm Nông- Lâm-T.Sản Cấp huyện
227 Thủ tục giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân. Nông- Lâm-T.Sản Cấp huyện
228 Thủ tục xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch thu Nông- Lâm-T.Sản Cấp huyện
229 Thủ tục cấp giấy phép cải tạo, sửa chữa nhà ở riêng lẻ đô thị. Cấp giấy phép XD Cấp huyện
230 Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện. Cấp giấy phép XD Cấp huyện
231 Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật; thiết kế bản vẽ thi công; dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Cấp giấy phép XD Cấp huyện
232 cấp GPXD (GPXD mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo,giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền Cấp giấy phép XD Cấp huyện
233 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng Cấp giấy phép XD Cấp huyện
234 Thủ tục kiểm tra hồ sơ trước khi đưa công trình vào sử dụng. Cấp giấy phép XD Cấp huyện
235 Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng. Cấp giấy phép XD Cấp huyện
236 Thủ tục Thành lập chi nhánh đối với hợp tác xã. Hợp tác xã Cấp huyện
237 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã của hợp tác xã. Hợp tác xã Cấp huyện
238 Thủ tục Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của HTX. Hợp tác xã Cấp huyện
239 Thủ tục Đăng ký giải thể tự nguyện của hợp tác xã Hợp tác xã Cấp huyện
240 Chấm dứt họat động của chi nhánh, văn phòng đại diệnđịa điểm kinh doanh của HTX. Hợp tác xã Cấp huyện
241 Đăng ký chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trại huyện, tỉnh, thành phố khác với nơi HTX đặt trụ sở chính. Hợp tác xã Cấp huyện
242 Đăng ký thay đổi một số nội dung về tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, nội dung hoạt động, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh daonh của HTX đối với chi nhánh, văn phòng đại diện Hợp tác xã Cấp huyện
243 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký HTX của HTX Hợp tác xã Cấp huyện
244 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX Hợp tác xã Cấp huyện
245 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã Hợp tác xã Cấp huyện
246 Thủ tục Đăng ký thay đổi một số nội dung về tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, nội dung hoạt động, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh daonh của HTX đối với chi nhánh, văn phòng đại diện. Hợp tác xã Cấp huyện
247 Thủ tục Thay đổi cơ quan đăng ký HTX. Hợp tác xã Cấp huyện
248 Thủ tục Thành lập văn phòng đại diện của hợp tác xã. Hợp tác xã Cấp huyện
249 Thủ tục Thành lập hợp tác xã. Hợp tác xã Cấp huyện
250 Thủ tục Thành lập địa điểm kinh doanh hợp tác xã. Hợp tác xã Cấp huyện
251 Thủ tục Tạm ngưng hoạt động của HTX, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX. Hợp tác xã Cấp huyện
252 Thủ tục Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại huyện hoặc tỉnh, thành phố khác với nơi HTX đặt trụ sở chín Hợp tác xã Cấp huyện
253 Đăng ký thay đổi một hoặc một số nội dung về tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của HTX. Hợp tác xã Cấp huyện
254 Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã của hợp tác xã. Hợp tác xã Cấp huyện
255 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản hành chính tư pháp Cấp huyện
256 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật hành chính tư pháp Cấp huyện
257 Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật hành chính tư pháp Cấp huyện
258 Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến tài sản là động sản hành chính tư pháp Cấp huyện
259 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thầm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận hành chính tư pháp Cấp huyện
260 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận hành chính tư pháp Cấp huyện
261 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản hành chính tư pháp Cấp huyện
262 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản hành chính tư pháp Cấp huyện
263 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch hành chính tư pháp Cấp huyện
264 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực hành chính tư pháp Cấp huyện
265 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch hành chính tư pháp Cấp huyện
266 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) lao động và việc làm Cấp huyện
267 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày lao động và việc làm Cấp huyện
268 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học lao động và việc làm Cấp huyện
269 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh lao động và việc làm Cấp huyện
270 Thủ tục đề nghị xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự " Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng" lao động và việc làm Cấp huyện
271 Thủ tục xác nhận liệt sỹ đối với người hy sinh không thuộc lực lượng quân đội, công an lao động và việc làm Cấp huyện
272 Thủ tục đổi hoặc cấp lại bằng “Tổ quốc ghi công” lao động và việc làm Cấp huyện
273 Thủ tục Hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở cho đối tượng người có công lao động và việc làm Cấp huyện
274 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến lao động và việc làm Cấp huyện
275 Thủ tục hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng khi người cao tuổi thay đổi nơi cư trú lao động và việc làm Cấp huyện
276 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc khi đối tượng là người khuyết tật thay đổi nơi cư trú lao động và việc làm Cấp huyện
277 Thủ tục tiếp nhận hưởng trợ cấp hàng thánh khi thay đổi địa phương nơi cư trú của các đối tượng bảo trợ xã hội lao động và việc làm Cấp huyện
278 Thủ tục hỗ trợ học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn lao động và việc làm Cấp huyện
279 Thủ tục giải quyết trợ giúp trẻ em ngheo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em con gia đình chính sách, con đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em bị tai nạn thương tích lao động và việc làm Cấp huyện
280 Lĩnh vực Phổ biến GDPL và Hòa giải cơ sở Phổ biến GDPL và Hòa giải cơ sở Cấp huyện
281 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật Phổ biến GDPL và Hòa giải cơ sở Cấp huyện
282 Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hoà giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hoà giải (cấp huyện). Phổ biến GDPL và Hòa giải cơ sở Cấp huyện
283 Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Bồi thường Cấp huyện
284 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường Bồi thường Cấp huyện
285 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Bồi thường Cấp huyện
286 Thủ tục trả lại tài sản Bồi thường Cấp huyện
287 Thủ tục chi trả tiền bồi thường Bồi thường Cấp huyện
288 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường Nhà nước lần đầu Bồi thường Cấp huyện
289 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường Nhà nước lần hai Bồi thường Cấp huyện
290 Lĩnh vực Tiếp công dân Thanh tra Cấp huyện
291 Thủ tục xử lý đơn thư Thanh tra Cấp huyện
292 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Thanh tra Cấp huyện
293 Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai Thanh tra Cấp huyện
294 Thủ tục Giải quyết tố cáo Thanh tra Cấp huyện
295 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong lĩnh vực y tế Y tế Cấp huyện
296 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Y tế Cấp huyện
Top